Parishes / Mission Stations

K

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 Akodia
Address: St.Alphonsa Church
Akodia P O, Shajapur Dt 465223
Madhya Pradesh india
 Bachukheda
Address: Jai Sleeva Ashram
Bachukheda, Panbihar, Ujjain Dt 456006
Madhya Pradesh india
Phone: 07368275355
 Chandukhedy
Address: St.Joseph's Catholic Church
Chandukhedy, Nalwa 456222
Madhya Pradesh india
Phone: 07342505272
 Kanad
Address: St.Sebastian's Church
Kanad P O, Shajapur 465230
Madhya Pradesh india
 Kaytha
Address: Sleeba Dham
Kaytha P O, Ujjain Dt 456663
Madhya Pradesh india
Phone: 07369262064
 Khadi
Address: Catholic Ashram
Khadi P O, Sundersi, Shajapur Dt. 465113
Madhya Pradesh india
Phone: 07363245520
 Khilchipur
Address: Catholic Church
Mother Theresa Nagar, Khilchipur P O, 465679
Madhya Pradesh india
Phone: 09425037895
 Kotara
Address: Vikas Maitri
Kotara P O, Rajgrah Dt 465669
Madhya Pradesh india
Phone: 09425091214
 Maksi (Kanasiya)
Address: Catholic Church
Maksi (Kanasiya) P O, Ujjain Dt 456970
Madhya Pradesh india
Phone: 07363233551
 Malikhedi
Address: Dev Matha Catholic Ashram
Malikhedi P O, Ghattia, Ujjain Dt 456550
Madhya Pradesh india
Phone: 07368264065
 Udenkhedy
Address: Archana Bhavan
Udenkhedy P O, Rajgrah Dt, M.P 465683
Madhya Pradesh india
Phone: 09425945660, 09993002910